РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ – МОДУЛ „СДЕЛКИ“

Това е един от базовите модули в програмата за заложни къщи. С регистъра на сключените сделки се извършват основните действия по: регистриране на заемоискател; попълване на необходимата информация по залога; активиране и обслужване на договора (подписване, приключване на издължени и неиздължени залози и подновяването им). Повечето от останалите модули в програмата са второстепенни, и с тяхна помощ този модул изпълнява изброените по-горе функции.

регистър на сключените сделки Фиг. 2 Екран „Сделки“

Екран СДЕЛКИ (Регистър на сключените сделки)се състои от:

  1. Лента с бутони – извършват се основни действия с договорите.
  2. Филтър по дати и клиенти – филтрира договорите според зададени критерии за дата и клиент.
  3. Таблица с издадени договори – предлага по-съществената част от необходимата за всеки договор информация.
  4. Филтър по статус на договор – филтрира договорите според техния статус.
Регистър на сключени сделки - лента с бутони
Фиг. 3 Лента с бутони

Лента с бутони – с тези бутони потребителя има достъп до: (1) добавяне, (2) преглед и (3) изтриване на договор – изисква се административна парола, за да се изтрие избран договор; (4) показване на допълнителна информация – показва се второстепенна информация към избрания договор; (5) търсене – отваря се екран с възможност за избор на един или няколко критерия за търсене за търсене, и с възможност за въвеждане на търсена стойност (фиг. 4); (6) търси следващ – намира следващ договор, съдържащ подобна информация; (7) печат на списъка с договори; (8) Експорт към Excel или OpenOffice; (9) Изход – затваря екрана.


Фиг. 4 Екран за търсене

Фиг. 5 Филтър по дати и клиенти

С филтъра по периоди и клиенти, потребителя може да търси в регистъра на сключените сделки по: (1) начална дата – задава се дата като начало на период; (2) крайна дата – задава крайна дата за периода; (3) бутон „днес“ – попълва начална и крайна дата и обновява списъка в таблицата автоматично, (4) бутон „вчера„, (5) бутон „тази семдица„, (6) бутон „този месец“ – работят по начина описан за (3); (7) бутон „обнови“ – обновява съдъранието на списъка с договори в таблицата, след като е променяна ръчно информацията в (1), (2), (8), (9) и (10); (8) клиент – поле за име на клиент; (9) ЕГН – попълва се ЕГН на клиента; (10)  адрес – попълва се адрес на клиента.


Фиг. 6 Филтър по тип договор

С този филтър се задава какви договори да се покзават в таблицата по списък. Това става като се избере определен тип: (1) всички – показва всички договори независимо от техния тип; (2) предварителни – договори които не са подписани все още; (3) активни – подписани договори в срок на изпълнение; (4) приключени – изпълнени (коректно изплатени) договори; (5) неизпълнени – договори с некоретки платци; (6) за приключване – активни договори със стоки в период на придобиване.

Екран Редакция


Фиг. 7 Екран редакция на договор

Екранът се състои от:

  1. Информация за залогодател – показва избрания залогодател с наличната за него информация.
  2. Предмет на договора – описват се периода, залога и сумата по договора.
  3. Състояние на договора – определя текущия статус на договора.
  4. Суми по договора – показват движението по средствата касаещи договора.

Информация за залогодател

Съдържа данните на залогодателя и бутоните „Картотека клиенти“ и „Режим редакция„. С първия бутон, при добавяне на нов договор, се избира залогодател (фиг. 8). Ако залогодателя не е бил въведен до сега, той се добавя към списъка със залогодатели, с които заложната къща работи. С втория бутон (след оторизация с парола) може да се променят данни по вече създадени договори. Достъпът до промяна на данните се ограничата в меню „Системни“.


Фиг. 8 Избор (въвеждане) на клиент.

Предмет на договора

Като данни в тази част се попълва основната, касаеща договора и залога информация. В това число: , дата и час (попълват се автоматично от програмата), срок – брой дни в които сумата за залога трябва да бъде върната, приключен – датата на приключване на договора (може да бъде променена ръчно), брой изминали дни – дните изминали от датата на сключване на договора, отметка за продължен договор – поставя се при продължаване на стар договор, собственост след – брой дни (след изтичане крайният срок на договора), в който залога по договора става собственост на заложната къща, ако залогодателя не го потърси или не може да изплати взетата сума (по подразбиране се взема зададената стойност в меню „Настройки“); марка – марка на заложената стока (ако залога е техника, GSM …), описание на залога – описва се точно заложената стока/вещ, сума – сумата която залогодателя получава в замяна на заложената стока/вещ, лихва – лихвата определена от заложната къща за срока на договора, тип лихва – тип на лихвата (за срока на договора, месечна, дневна, сложна, фиксирана сума), лихва бруто – брутна стойност на изчислената лихва, търсена сума – общо за плащане по договора.

Състояние на договора

Подписан – договорът е подписан и е в сила, когато този бутон е активен договорът се води като предврителен! Приключен – сумата по договора е изпратена и той е приключен успешно за двете страни. Частично връщане – отваря се екран за изплащане на част от сумата по договора. Продължение – договорът е приключен но залогодателят желае да го продължи. Неиздължил се – залогодателят е некоректен платец и договорът не е приключен успешно (това са договори които вече са влезли във фазата за приключване).