Системни – ИС Заложна къща

Меню „Системни“ позволява достъп до второстепенните картотеки в програмата и някой системни функции.

Смяна на оператор


Фиг. 28 Екран „Смяна на оператор“

Функцията извършва запис на наличните средства в определения за смяна на двамата (текущият и застъпващ) оператори момент. Смяната се осъществява посредством оторизация на застъпващия оператор. Бележките служат като допълнителни пояснения към момента на смяната.

Смяна на парола


Фиг. 29 Екран „Смяна на парола“

По различни причини се налага смяна на паролата на някой от второстепенните оператори. Под второстепенен оператор се има предвид човек който има достъп само до определена функционалност в програмата, но няма достъп до ключовите и съществени модули, изискващи оторизация със специална парола за достъп. Тази функция е достъпна само когато потребителят, приел смяната, е второстепенен оператор.

Архивиране


Фиг. 30 Екран за успешно приключване на архив

Функцията се използва за архивиране на работните данни в системата. При изпълнението си генерира информация за направения архив (фиг. 30).

Изпращане към централа

Възможностите за изпращане на данни са три: по и-мейл, във файл и на дискета (преносима памет).За да използвате тези функции е необходимо задаването в „Настройки“ на кода на обекта, устройството за запис и и-мейла на централата.

Експорт по и-мейл – системата автоматично пакетира данните и ги изпраща на указания и-мейл.

 


Фиг. 31 Избор на име и място за запис на файл.

 


Фиг. 32 Екран за успешно приключване на експорт във файл

Експорт във файл – изисква се от потребителя да избере място и име на файла за запис (фиг. 31), след което, ако операцията е завършила успешно, се показва информационен екран (фиг. 32).

 


Фиг. 33 Екран за успешно приключване на експорт на дискета

Експорт на дискета – необходимо е да се постави потготвена за работа (форматирана) дискета или преносима памет (в противен случай, потребителят се подканя да постави), след приключване на операцията се появява информационен екран (фиг. 33).

 

Картотеки

Изброените три картотеки подпомагат работата на основните програмни функции.


Фиг. 34 Екран „Шаблони за залог“

Картотека „Шаблони за залог“ – описва определени, често срещани, стоки, групирани по вече въведени категории със съответни стойности по подразбиране, използвани при създаването на договори.Картотеката използва лента с бутони за добавяне, редакция, изтриване, печат на картотеката и изход(1), направени по начин гореописан за останалите модули в програмата. Филтър по категория (3) – показва стоки към конкретна категория в таблицата (2).


Фиг. 35 Екран „Редакция на шаблон за залог“

При добавяне/редакция на нов шаблон, се описват стойности по подразбиране, попълнени автоматично при избор на шаблон за залог, когато се създава нов договор.


Фиг. 36 Картотека „Населени места“

Картотека „Населени места“ – съдържа населените места, с които се работи в програмата.Екранът показва списъка с населени места и служи за тяхната редакция.


Фиг. 37 Картотека „Марки“

Картотека „Марки“ – съдържа марките използвани за повечето известни стоки на пазара. Картотеката се използва при създаване на нов договор. Екранът показва списъка с марки и служи за тяхната редакция.