Меню „Системни“, съдържа спомагателни картотеки, системни настройки и някой важни системни функции в програмата.

Допълнителни картотеки

Допълнителните картотеки се изпозлават за вписване на второстепенна информация в програмата. Всяка от тях разполаза с опростени функции за добавяне, редакция, изтриване и печат на съответната картотека. Тази функционалност е възможна благодарение на лентата с бутони на всяка от картотеките. Начина на работа е аналогичен с основните картотеки в програмата с тази разлика, че тук не се отваря допълнителен екран за добавяне и редакция, а това става в същия вече отворен екран.

Населени места

Фиг. 50 Екран „Населени места“

В тази картотека се описват всички населени места, необходими за работа на основните картотеки в програмата.

Банки

Фиг. 51 Екран „Банки“

Банките се използват като спомагателна информация за клоновете и банковите кодове. Информацията е нужна при попълване на банков документ.

Банкови сметки на фирмата

Фиг. 52 Екран „Банкови сметки на фирмата“

В този екран се съдържат банковите сметки на фирмата. Използват се при издаване на фактура.

Видове плащане

Фиг. 53 Екран „Видове плащане“

Екрана служи за описване на видовете плащания които се ползват в програмата.

Информация за потребител

Фиг. 54 Екран „Информация за потребител“

В този екран се съдържа информацията за обекта според издадения лиценз на програмата. При промяна на фирмените данни, е необходимо да се издаде нов лиценз. За целта трябва да се свържете с дистрибутора от който сте закупили лиценза.

Настройки

Фиг. 55 Екран „Настройки“

Екран „Настройки“ показва настройките за брой копия на платежни документи, тип бланка и брой копия за фактури, размера на ДДС ставката и наименованието на опционалните полета в картотеката с клиенти. печат на фактури и данъчна ставка. В настройките за печат са включени възможности за печат на два типа бланки (цяла и половинка), също така може да се определят броя копия за печат (едно или две).

Смяна на парола и парола за поддръжка

Фиг. 56 Екран „Смяна на парола“

Употребата на парола се налага в случаите, когато до програмата могат да имат достъп неоторизирани лица. За целта, оператора на програмата активира парола за достъп. Смяната на паролата е наложителна, когато паролата по един или друг начин е попадната в неоторизирано лице или в случай, че е парола по подразбиране. Паролата за поддръжка се ползува с по-голям приоритет спрямо нормалната парола.

Потребителски права

Фиг. 57 Екран „Настройки на права за достъп.“

В този екран се определят местата, за които е необходим оторизиран достъп с парола. Срещу всяко от правата има квадратче, което е индикатор за активност на съответното ограничение (ако квадратчето е в червен цвят, то съответното ограничение е активно; при необходимост от активиране на някое от правата щракнете в съответното квадратче). След промяна на ограниченията е необходимо те да бъдат записани с бутон „Запис“, преди да излезете от екрана.

Изход от защитена зона

Тази опция се използва в случай, че оператора на програмата не е оторизиран да има достъп до някой от зоните в „Потребителски права“. Тогава оторизирано лице може да извършва необходимата интервенция до определените места с ограничен достъп, след въвеждане на парола за достъп до определено място с дефинирано ограничение в програмата, се получава достъп до т.нар. „Защитена зона“. Това означава, че веднъж въведена паролата за достъп до съответното място, ако не се излезе от зоната всеки ще има достъп до там. Това налага използването на изход от защитената зона, с цел предотвратяване достъпа на неоторизирани лица.

Лиценз за мрежа

Лиценза за мрежа се закупува с цел работа на няколко машини с прграмта в режим на мрежов достъп. Менюто става активно при наличието на такъв лиценз.

Архивиране

Фиг. 58 Екран за избор на място за архива

 

Фиг. 59 Екран за успешно направен архив

Функцията се използва за архивиране на работните данни в програмата. Възможни са два начина за направата на архив. Първия създава архива в място по подразбиране (папка/директория Backup в папката/директорията на програмата), втория дава възможност за избор на мястото където ще се съхрани архива (фиг. 58). След изпълнението се генерира информация за направения архив (фиг. 59).

Фиг. 60 Екран „Възстановяване на данни от архив.“

 

Фиг. 61 Успешно завършване на възстоновяване.

Възстановяването се използва, при нужда от зареждане на стари данни с цел справки по тях. За целта се прави избор на направен архив по дата и час (фиг. 60). При успешно възстановяване на архива се показва съобщение за успешно приключване (фиг. 61).