ИС Склад бонус – номенклатури

Номенклатурите в ИС „Бонус“ служат за улесняване работата с основните модули в програмата.Номенклатурите са основни – участват пряко в работата на програмата; и второстепенни – спомагат за правилната работа на основните номенклатури. Потребителят има възможност за разпечатване на всички номенклатури, използвайки бутон „Печат“ в съответната номенклатура.

 

Основни номенклатури:

 

  • „Клиенти“ – записва клиентите в удобна за работа картотека.
  • „Стоки“ – описва артикулите с име, код, баркод, задава техните мерки и категории.

 

Второстепенни номенклатури:

 

Картотека „Мерки“ – На фиг. 33 е показан екран „Мерки“. В този екран се описват мерките с техните наименования и означения. За да добавите нова мярка, натиснете бутон „Нов“ (означен със зелен +). По този начин ще влезете в режим на добавяне и след като сте попълнили данните в съответните полета с бутон „Запис“, може да се запише въведеното или с бутон „Отказ“ да се откаже. Редакцията (фиг. 34) и изтриването стават съответно с бутон „Редакция“(отваря записа за редактиране) и бутон „Изтриване“ (отваря се прозорец за потвърждение, който пита дали да бъде изтрит избрания запис и след потвърждение го изтрива).

 


Фиг. 33 Екран „Мерки“

 


Фиг. 34 Екран „Мерки“ – редакция

 

Картотека „Категории стоки“ – в екран „Категории стоки“ (фиг. 35) се описват категориите стоки по код и наименование. За да добавите нова категория натиснете бутон „Нов“ (означен със зелен +). Ще се появи празен ред в таблицата в двете колони, на който можете да запишете новите код и наименование на категорията. В редакция се влиза като се избере ред за редакция с мишката и се натисне бутон „Редакция“, или се щракне два пъти с левия бутон на мишката в избрания ред. При натискане на бутон „Изтриване“ програмата пита, дали да бъде изтрит избраният запис и след потвърждение го изтрива.

 


Фиг. 35 Екран „Категории стоки“

 

Картотека „Населени места“ – екран „Населни места“ (фиг. 36) описва населените места, с които се работи в програмата. Начинът на работа с номенклатурата е аналогичен на този в „Категории стоки;“.

 


Фиг. 36 Екран „Населени места“