ИС Склад бонус – номенклатури, клиенти

Модул „Контрагенти“ (фиг.37) – води картотека с клиентите на обекта. Записва ги като доставчици, клиенти или клиенти-доставчици. Позволява лесно филтриране и търсене в картотеката. Данните за всеки контрагент са максимално разхвърляни по екрана, за да се вижда цялата налична информация за избран клиент.

 


Фиг. 37 Екран „Контрагенти“

 

При работа с картотеката потребителят има достъп до:

 

  1. Лента с бутони – съдържа бутоните, даващи достъп до цялата функционалност на картотеката (фиг. 38).
  2. Инструмент за търсене – търси по въведени данни в таблицата с вече въведени контрагенти (фиг. 39).
  3. Филтър – позволява филтриране на контрагентите според техния тип (фиг. 40).
  4. Таблица с въведени контрагенти – съдържа основни данни за въведените контрагенти (фиг. 41).
  5. Информация за контакти – съдържа контактите на избран клиент (фиг. 42).
  6. Банкови сметки – дава информация за банковите сметки на избран контрагент (фиг. 43).
  7. Бележки – съдържа бележките към избран клиент.

 


Фиг. 38 Лента с бутони

 

В тази лента са поместени бутоните „Нов“ (1) – отваря допълнителна част за добавяне/редакция с празни полета за попълване на данните (фиг. 44,45); „Редакция“ (2) – отваря частта за редакция с вече попълнени данни (фиг. ?); „Изтриване“ (3) – показва екран за потвърждение и изтрива избран запис; „Панел за търсене“ (4) – показва и скрива инструмента за търсене; „без филтър“ (5) – използва се, за да изчисти вече зададен филтър за тип на контрагент; „Печат“ (6) – разпечетва картотеката; „Изход“ (7) – затваря картотеката.

 


Фиг. 39 „Инструмент за търсене“

 

Инструментът за търсене се състои от поле за въвеждане на критерий (1), по който ще се търси. При въвеждане на текст в полето, инструментът търси автоматично във въведените данни в таблицата ; бутон „Търси““ (2) – започва търсенето отначало; „Търси следващ“ (3) – намира следващи записи с подобно съдържание.

 


Фиг. 40 Филтър;

 

Филтърът ограничава броя на показваните резултати с помощта на поле за избор (1) – избира един от три варианта (клиент, доставчик и клиент-доставчик); бутон  „Обнови“ (2) –  обновява информацията в таблицата с въведени контрагенти, според критерия за филтриране на записите.

 


Фиг. 41 Таблица с въведени контрагенти

 

Показва:  Код (1) – въведения код; Название (2) – названието на клиента; Данъчен № (3) – показва въведения ИН; Булстат (4) – показва ИН по ЗДДС.

 


Фиг. 42 Информация за контакти

 

Това са контактите на всеки от въведените вече клиенти. Всеки контакт се състои от : Тип (1) – телефон, телефон/факс, факс, имейл и интернет страница; Информация (2) – съдържание на контакта.

 


Фиг. 43 Банкови сметки

 

Банковите сметки на всеки клиент са показани в табличен вид, като може да се направи разлика между типовете сметки. Всяка сметка има: Банка (1) – име на банката;  BIC (2) – BIC код; IBAN (3) – код на сметката; Тип сметка (4) – показва, дали сметката е по ЗДДС, или не.

 

Добавяне/редакция на контрагент

 

В този режим активна е само частта, именувана „Добавяне/редакция на данни за контрагент“. Всички останали бутони, полета и таблици са неактивни! Въвежда се максимално количество налична за клиента информация, помагаща за правилната работа на обекта.

 


Фиг. 44 Основна информация в добавяне/редакция на контрагент

 

Към основните данни спадат следните полета: Клиент/доставчик (1) – определя типа на контрагента; Код (2) – попълва се автоматично, може да бъде променен по желание; Название (3) – названието на клиента; Дан. №/ЕГН (4) – попълва се, в зависимост дали лицето е юридическо, или физическо; Булстат (5) – ИН по ЗДДС; Населено място (6) – място на регистрация/местоживеене на клиента; Адрес (7) – адрес по регистрация/местоживеене на клиента; МОЛ (8) – материално отговорно лице (за фирми); Бележки (9) – бележки към клиента.

 


Фиг. 45 Допълнителна информация в добавяне/редакция на контрагент

 

Допълнителна информация – включва таблиците:

 

Информация за контакти (1) – съдържа контактите на клиента като Тип (2) – прави се избор измежду:телефон, телефон/факс, факс, имейл и интернет страница; Информация (3) – попълва се конкретната инфромация, според избрания тип; бутон за „Добави“ (4) – добавя нов ред в таблицата; бутон „Премахни“ (5) – пита, дали да премахне ред от таблицата и след потвърждение го изтрива;

 

Банкови сметки и ДДС сметки – работата с тях е идентична, както в „Информация за контакти“. Полетата: Банка (7,13) – наименование на банката, BIC (8,14) – банков код и IBAN (9,15) – сметка се попълват, след като е натиснат бутон „Добави“ (10,16); Изтриването се прави с бутон „Премахни“, след като е бил избран ред за премахване.