Описание на модулите на Софтуера за Заложна къща


Функционално описание на модулите в програмата за заложни къщи

Към ръководството

1. Работа с клиенти – описание на модул ”Клиенти”

    В основната форма на програмата бутона “Клиенти”, позволява директно отваряне на списъка с клиентите (фиг. 2).

програма за заложни къщи

Фиг. 2. Изглед на картотека “Клиенти”

заложни къщи софтуер

Фиг. 3. Добавяне/редакция на клиент

 

    При отваряне на списъка с клиентите можете: да добавите, промените, изтриете даден клиент; да търсите по избран от вас критерий; директно да започнете оформянето на договор по нов заем; или да отпечатате наличният списък с клиенти. При добавяне/редакция на клиент (фиг. 3) ,се попълва цялата налична информация за клиента, във вид на персонални данни и контакти (контактите могат да бъдат от всякакъв тип).

2. Изготвяне на заложен билет – За да съставите заложен билет на някой от Вашите клиенти, натиснете бутон “Нов Заем” (фиг. 4), или бутон “Договори” за да видите списъка с наличните договори (фиг. 5). Търсенето е подобно на това в списъка с клиенти, филтърът за показване на договорите е по зададен период.

програма за заложна къща

Фиг. 4. Подготвяне/редакция на договор

При създаване на нов заложен билет, първоначално се отваря формата за избор на клиент (фиг. 6), позволяваща избор на клиент от вече въведените или добавяне на такъв по начина, направен по-горе. След което се въвеждат данните за срок на договора, лихва, сума и описанието на залога. Може да се използват шаблони (задават се в меню “Настройки”), с помощта на които можете да направите по-добро описание на залога.

Софтуер за заложна къща

Фиг. 5. Списък с издадените договори

Софтуер за заложни къщи - нов залог

Фиг. 6. Избор на клиент

3. Работа с придобити стоки – описание на модул “Придобити стоки” При изтичане срока на договор, заемодателят има право да разполага със залога, както намери за добре, с цел удовлетворяване на заетата от него сума. След като договора бъде приключен и залогодателят се обяви за неиздължил се, стоката, като информация, се прехвърля в този модул и остава на отчет като, ако може, се оформя нейната продажба (фиг. 7). По този начин се следят всички “лоши” заеми, които могат да се видят в прозореца “Придобити стоки” (фиг. 8). При продажба е необходимо единствено да се упомене дата, сума и номер на документа, с който се продава съответната стока.

програма за заложна къща придобити стоки
Фиг. 7. Редакция на придобити стоки

Заложна къща програма

Фиг. 8. Показване на списък с придобити стоки

4. Справки – описание на модул “Справки”

програма за заложни къщи справки

Справките, които автоматично се генерират от прогамата за заложни къщи са: Обща Справка, Дневен Регистър, Парични операции по документи,  Операции с касата, Справка Активи, Стоки ->Продадени придобити стоки, Придобити стоки на склад, Стоки по активни договори, Справка работни смени, Справка разходи

Справка “Обща справка” (фиг.9) предоставя информация за преминалите през касата парични средства за избран период, като се прави баланс на сумите от продажба , приходите, разходите и натрупаните лихви за периода.

Софтуер за заложна къща - обща справка
Фиг. 9. Обща справка

Справка “Парични операции по документи” – показва вземанията, даванията и баланса на паричните средства по документи.

заложна къща парични операции

Фиг. 10. Справка парични операции по документи

Всички операции с касата могат да се отразят в справката “Операции с касата” (фиг.11). Справката за продадените придобити стоки (фиг.12) показва всички продадени – придобити стоки от не върнати заеми. Със справката за придобити стоки на склад (фиг.13) може да видите всички придобити стоки от вашата заложна къща, които не са продадени.

Програма за заложни къщи
Фиг. 11. Справка – операции с касата

Заложна къща софтуер справки

Фиг. 12. Справка – продадени придобити стоки

Софтуер за заложни къщи стоки

Фиг. 13. Справка – придобити стоки на склад
Програма за заложни къщи стока
Фиг. 14. Справка – стоки по активни договори на склад в заложната къща
Дневен Регистър е справка, за операциите по документи ден по ден, с цел да бъде разпечатена и водена на отчет на хартиен носител
Софтуер за заложна къща
 Фиг. 15. Справка Дневен Регистър
Заложна къща софтуер справки

Фиг. 15. Справка Активи в заложна къща

5. Операции с каса – описание на модул “Каса”

софтуер за заложни къщи каса

След избиране на меню “Каса” от основния прозорец, се предоставя възможност за опериране с наличните парични средства в касата и съответното внасяне (фиг.16), изнасяне (фиг.17) и задаване на началната каса (фиг.18). Направените операции се виждат при избор на “Операции с касата” от главното меню (фиг. 19) . Може да се отпечатат всички операции с касата и да се направи филтър за определен период.  Отчитане на разход става с избор от менюто за каса

програма за заложни къщи каса

Фиг. 16. Внасяне в касата
Заложна къща програма каса
Фиг. 17. Изнасяне от касата
Програма за заложни къщи каса
Фиг. 18. Задаване на начална каса
Заложна къща софтуер каса
Фиг. 19. Показване на направените операции с касата

6. Печат на документацията При натискане на бутон “Печат” в някоя от формите за редакция, желаният от Вас документ се оформя в готов за печат вид, като преди това имате възможност да го прегледате. Ако нещо не Ви хареса, можете с бутон “Затвори” да се върнете назад, промените нужната информация и да натиснете бутон “Печат” отново. След като сте се уверили, че всичко е наред, натиснете бутона  с принтер. Ще ви се отворят стандартните настройки за принтер, от които можете да изберете брой копия, както и да направите окончателните настройки за печат на Вашия принтер. След което с бутон “ОК” Вашият принтер ще отпечата съответния документ. На фиг. 20 е показан примерен документ готов за печат.

заложна къща програма печат

Фиг. 20. Примерен документ готов за преглед преди печат