Модул „Банкови документи“ (фиг.23) представлява работен списък с шаблони за платежни документи. Показва информация за създадените шаблони, позволява търсене и филтриране на шаблоните по период. Отпечатва списъка с шаблони.

 


Фиг. 23 Екран „Шаблони за платежни документи“

 

В този екран можете да:

 

  1. създадете, промените или изтриете шаблон; отворите/затворите панела за търсене; откажете зададен филтър; разпечатите списъка или го затворите. Всичко това става като се използва лентата с бутони (фиг. 24).
  2. търсите шаблон по име в списъка с готовите шаблони (фиг. 25).
  3. зададете филтър за таблицата с издадени шаблони по период (фиг. 26).

 


Фиг. 24 Лента с бутони

 

На лентата са разположени бутоните: Нов шаблон (1) – отваря падащо меню за избор на шаблон, след като е бил избран се отваря екран за редакция; Редакция (2) – отваря съществуващ шаблон за редакция (за повече информация тук); Изтриване (3) – след потвърждение изтрива избран шаблон; Показване/скриване на панела за забележки (4) – използва се за да покаже/скрие панела за забележки към шаблон; Показване/скриване на панела за търсене (5) – използва се за да покаже/скрие панела за търсене; Премахване на филтър (6) – изчиства зададеният филтър по период; Печат (7) – потготвя картотеката с шаблони за печат;  Изход (8) – затваря картотеката.

 


Фиг. 25 „Панел за търсене“

 

Панелът за търсене се използува за намиране на шаблон с известно име намиращ се в списъка с шаблони. Въвежда се стойност за търсеното име (1), натиска се бутон „Търсене“ (2), при което ако има запис съдържащ въведената или подобна информация показалецът в таблицата с издадени шаблони се мести на него; при липса на такъв запис, в долния десен ъгъл на екрана се появява съобщение, че такъв запис не е намерен; при намиране на един запис със зададен критерий за търсене, бутон „Следващ“ (3) става активен и с негова помощ може да се търсят още записи с подобна стойност.

 


Фиг. 26 Филтър по период

 

Филтъра по период позволява избор на работен период за списъка с шаблони. При работа с филтъра се задават Начална дата (1), Крайна дата (2) – използват се за маркиране срока на периода (начало-край); същият срок може да бъде избран и с бутоните „Днес“ (3), „Вчера“ (4), „Тази седмица“ (5) или „Този месец“ (6). Съответно всеки от бутоните подсказва за дефинираните начало и край на избрания период, при използването им данните в таблицата се обновяват автоматично. При ръчно въвеждане в кое да е от полетата  1 или 2 е небходимо натискането на бутон quot;Обновиquot; за да се обнови списъка с издадени шаблони.

 


Фиг. 27 Таблица със създадени документи

 

Таблицата с изготвени шаблони съдържа: наименование (1) – заглавието на шаблона; дата (2) – датата на подаване на документа; тип на документа (3) – типа, който е оказан при създаване на документа.

Добавяне/редакция на шаблон

 

Всеки от четирите вида шаблони има свой собствен екран за добавяне/редакция. Въпреки това, част от информацията която се въвежда във всеки шаблон се повтаря: Име на шаблона (фиг. 28№1,29№1,30№1,31№1) – наименованието под което се записва шаблона, Забележка (фиг. 28№23, 29№22, 30№18, 31№20) – пояснение към шаблона, както и отметките и бутоните Празен документ (фиг. 28№27, 29№26, 30№22, 31№24) – при преглед се потготвя празен документ ( въведените данни трябва предварително да се изтрият ), Копие (фиг. 28№28, 29№27, 30№23, 31№25) – при преглед се потготвя за печат само един екземпляр от документа, „Зареди шаблон“ (фиг. 28№24, 29№23, 30№19, 31№21) – зарежда данните от друг шаблон в текущия екран за редакция, „Запази шаблон“ (фиг. 28№25, 29№24, 30№20, 31№22) – запазва шаблона като му прави физически запис в програмата, „Изчисти“ (фиг. 28№26, 29№25, 30№21, 31№23) – изчиства полетата за редакция от всичко въведено в тях, „Печат“ (фиг. 28№29, 29№28, 30№24, 31№26) – отваря потготвения документ за преглед и го потготвя за печат (фиг. 34, 35, 36, 37), „Изход“ (фиг. 28№30, 29№29, 30№25, 31№27) – затваря екрана.


Фиг. 28 Екран добавяне/редакция на платежно нареждане.

 

В екрана на фиг. 28 се попълват данните необходими за създаване на шаблон за платежно нареждане, както следва:  Дата (2) – дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4),  клон (5), Адрес (6) – адреса на филиала, Име (7) – трите имена на получателя, бутон „Избери получател“ (8) – след натискане с  този бутон се избира получател (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и към банка (12) – информация за банковата сметка на получателя, бутон „Избери сметка“ (10)- става активен при въвеждане на получател (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран получател), основание за плащане (13) – причината поради която се прави плащането, още пояснения (14) – допълнителни пояснения като основание за плащане, вид валута (15) – паричната единица с която се заплаща, сума (16), Име (17) – трите имена на наредителя извършващ плащането, бутон „Избор на наредител“ (18) – отваря екран за избор на наредител (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (19) BIC (21) – сметка на наредителя, бутон „избор на сметка“ (20) – отваря екран за избор на сметка за въведен наредител, бутон „Собственик“ (22) – в полето за име на наредител попълва данните на потребителя на програмата.


Фиг. 29 Екран добавяне/редакция на платежно искане.

 

На фиг. 29 е показан екран редакция на платежно искане, в него се редактират следните данни: Дата (2) – дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4),  клон (5), Адрес (6) – адреса на филиала, Име (7) – трите имена на платеца, бутон „Избери платец“ (8) – след натискане с  този бутон се избира платец (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и При банка (12) – информация за банковата сметка на платеца, бутон „Избери сметка“ (10) – става активен при въвеждане на платец (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран платец), основание за плащане (13) – причината поради която се прави плащането, още пояснения (14) – допълнителни пояснения като основание за плащане, вид валута (15) – паричната единица с която се заплаща, сума (16), Име (17) – трите имена на получателя, бутон „Избор на получател“ (18) – отваря екран за избор на получател (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (19) BIC (21) – сметка на получателя, бутон „избор на сметка“ (20) – отваря екран за избор на сметка на въведен получател.


Фиг. 30 Екран добавяне/редакция на вносна бележка.

 

В екрана за редакция на вносна бележка (фиг. 30) се попълват: Дата (2) – дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4),  клон (5), Адрес (6) – адреса на филиала, Име (7) – трите имена на получателя, бутон „Избери получател“ (8) – след натискане с  този бутон се избира получател (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и Към банка (12) – информация за банковата сметка на получателя, бутон „Избери сметка“ (10) – става активен при въвеждане на получател (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран получател), вид валута (13) – паричната единица с която се заплаща, сума (14), Вносител (15) – трите имена на вносителя, бутон „Избор на вносител“ (18) – отваря екран за избор на вносител (фиг. 32) от въведените клиенти, Основание за внасяне (17) – пояснение за извършвания превод.


Фиг. 31 Екран добавяне/редакция на нареждане разписка.

 

При редакция на нареждане разписка се попълват: Дата (2) – дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4),  клон (5), Адрес (6) – адреса на филиала, Име (7) – трите имена на наредителя извършващ плащането, бутон „Избор на наредител“ (8) – отваря екран за избор на наредител (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (9) BIC (11) При банка (12) – сметка на наредителя, бутон „избор на сметка“ (10) – отваря екран за избор на сметка за въведен наредител, бутон „Собственик“ (13) – в полето за име на наредител попълва данните на потребителя на програмата, вид валута (14) – паричната единица с която се заплаща, сума (15), Име (16) – трите имена на уполномощеното лице, бутон „Избери упълномощено лице“ (17) – след натискане с  този бутон се избира упълномощено лице (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, ЛК№ (18) ЕГН(19) – данни за упълномощеното лице.

 


Фиг. 32 Екран за избор на получател/наредител/вносител/платец/упълномощено лице

 


Фиг. 33 Екран за избор на сметка

 


Фиг. 34 Печат на платежно нареждане

 


Фиг. 35 Печат на платежно искане

 


Фиг. 36 Печат на вносна бележка

 


Фиг. 37 Печат на нареждане разписка