Модул „Касови документи“ (фиг. 38, фиг. 44) съдържа – приходен и разходен касов ордер. С тези две картотеки се поддържа информацията за издадените документи , всяка картотека позволява търсене, филтър по период, и печат.

Приходен касов ордер


Фиг. 38 Екран „Приходен касов ордер – издадени“

 

В този екран можете да:

  1. създадете, редактирате или изтриете документ; ; покажете/скриете бележките към избран документ; отворите/затворите панела за търсене; откажете зададен филтър; разпечатите списъка или го затворите. Всичко това става като се използва лентата с бутони (фиг. 39).
  2. търсите документ по номер и платец (фиг.40)
  3. зададете филтър по период за таблицaтa с издадени документи (фиг. 41).


Фиг. 39 Лента с бутони към екран „Приходен касов ордер – издадени“

 

На лентата са разположени бутоните: Нов приходен ордер (1) – отваря екран за редакция ; Редакция (2) – отваря съществуващ документ за редакция (за повече информация тук); Изтриване (3) – след потвърждение изтрива избран документ; Показване/скриване на панела за бележки (4) – използва се за да покаже/скрие панела за бележки към документ; Показване/скриване на панела за търсене (5) – използва се за да покаже/скрие панела за търсене; Премахване на филтър (6) – изчиства зададеният филтър по период; Печат (7) – потготвя картотеката с шаблони за печат; Изход (8) – затваря картотеката.


Фиг. 40 Лента за търсене в списъка с издадени приходни касови ордери

 

Лентата за търсене се използува за намиране на документ с известен номер или платец намиращ се в списъка с издадени. Избира се номер или платец от полето (1), попълва се желана стойност за търсене (2), натиска се бутон „Търсене“ (3), при което ако има запис съдържащ въведената или подобна информация показалецът в таблицата с приходни ордери се мести на него; при липса на такъв запис, в долния десен ъгъл на екрана се появява съобщение, че такъв запис не е намерен; при намиране на един запис със зададен критерий за търсене, бутон „Следващ“ (4) става активен и с негова помощ може да се търсят още записи с подобна стойност.


Фиг. 41 Филтър по период към списъка с приходни касови ордери

 
bar.png
Филтъра по период позволява избор на работен период за списъка с приходни ордери. При работа с филтъра се задават Начална дата (1), Крайна дата (2) – използват се за маркиране срока на периода (начало-край); същият срок може да бъде избран и с бутоните „Днес“ (3), „Вчера“ (4), „Тази седмица“ (5) или „Този месец“ (6). Съответно всеки от бутоните подсказва за дефинираните начало и край на избрания период, при използването им данните в таблицата се обновяват автоматично. При ръчно въвеждане в кое да е от полетата 1 или 2 е небходимо натискането на бутон „Обнови“ (7) за да се обнови списъка.

 


Фиг. 42 Таблица към списъка с приходни касови ордери

 

Таблицата с изготвени приходни ордери съдържа: номер (1) – номер на ордера; дата (2) – датата на създаване на документа; платец (3) – име на платеца; сума (4) – заприходената сума.

 

Добавяне/редакция на приходен ордер


Фиг. 43 Екран добавяне/редакция на приходен касов ордер

Екрана за добавяне/редакция, се състои от: Име (1) – наименование на фирмата/учреждението; ИН (2) – идентификационен номер; (3) – номер на документа; дата (4) – дата на създаване на документа; Име (5) – три имена на платеца; за/срещу (6) – описание на причината за извършване на плащането; още пояснения (7) – допълнителни пояснения относно плащането; сума (8) – изплатената сума; забележка (9) – пояснителни бележки; отметка „празен документ“ (10) – в случай, че отметката присъства, данните не се печатат и се издава празен документ за попълване на ръка с попълнени единствено данните на фирмата/учреждението; отметка „копие“ (11) – за печат се потготвя само един екземпляр от документа; бутон „Съхрани“ (12) – запазва приходния ордер; бутон „Изчисти“ (13) – изтрива вече въведените данни в екрана за редакция; бутон „Печат“ (14) – потготвя документа за печат; бутон „Отказ“ (15) – отказва промените и затваря екрана.

Разходен касов ордер


Фиг. 44 Екран „Разходен касов ордер – издадени“

 

В този екран можете да:

  1. създадете, редактирате или изтриете документ; ; покажете/скриете бележките към избран документ; отворите/затворите панела за търсене; откажете зададен филтър; разпечатите списъка или го затворите. Всичко това става като се използва лентата с бутони (фиг. 45).
  2. търсите документ по номер, получател и упълномощено лице (фиг. 46)
  3. зададете филтър за таблицата с издадени документи по период (фиг.47).


Фиг. 45 Лента с бутони към екран „Разходен касов ордер – издадени“

На лентата са разположени бутоните: Нов разходен ордер (1) – отваря екран за редакция ; Редакция (2) – отваря съществуващ документ за редакция (за повече информация тук); Изтриване (3) – след потвърждение изтрива избран документ; Показване/скриване на панела за бележки (4) – използва се за да покаже/скрие панела за бележки към документ; Показване/скриване на панела за търсене (5) – използва се за да покаже/скрие панела за търсене; Премахване на филтър (6) – изчиства зададеният филтър по период; Печат (7) – потготвя картотеката с шаблони за печат; Изход (8) – затваря картотеката.


Фиг. 46 Лента за търсене към списъка с разходни ордери

Лентата за търсене се използува за намиране на документ с известен номер, получател или упълномощено лице, намиращ се в списъка с издадени. Избира се номер, получател или упълномощено лице от полето (1), попълва се желана стойност за търсене (2), натиска се бутон „Търсене“ (3), при което ако има запис съдържащ въведената или подобна информация показалецът в таблицата с разходни ордери се мести на него; при липса на такъв запис, в долния десен ъгъл на екрана се появява съобщение, че такъв запис не е намерен; при намиране на един запис със зададен критерий за търсене, бутон „Следващ“ (4) става активен и с негова помощ може да се търсят още записи с подобна стойност.


Фиг. 47 Филтър по период към списъка с разходни ордери

 

Филтъра по период позволява избор на работен период за списъка с разходни ордери. При работа с филтъра се задават Начална дата (1), Крайна дата (2) – използват се за маркиране срока на периода (начало-край); същият срок може да бъде избран и с бутоните „Днес“ (3), „Вчера“ (4), „Тази седмица“ (5) или „Този месец“ (6). Съответно всеки от бутоните подсказва за дефинираните начало и край на избрания период, при използването им данните в таблицата се обновяват автоматично. При ръчно въвеждане в кое да е от полетата 1 или 2 е небходимо натискането на бутон „Обнови“ (7) за да се обнови списъка.

 


Фиг. 48 Таблица към списъка с разходни ордери

 

Таблицата с изготвени разходни ордери съдържа: номер (1) – номер на ордера; дата (2) – датата на създаване на ордера; получател (3) – име на получателя; упълномощено лице (4) – име на упълномощеното лице; сума (5) – изнесена сума.

 

Добавяне/редакция на разходен касов ордер


Фиг. 49 Екран добавяне/редакция на разходен касов ордер

Екрана за добавяне/редакция, се състои от: Име (1) – наименование на фирмата/учреждението; ИН (2) – идентификационен номер; (3) – номер на документа; дата (4) – дата на създаване на документа; име (5) – три имена на получателя; адрес (6) – адрес на получателя; (7) – лична карта номер; издадена на (8) – дата на издаване; от МВР (9) – място на издаване; име (10) – име на упълномощителя; (11) – номер на пълномощно; дата (12) – дата на пълномощно; за (13) – описание на причината за извършване на плащането; сума (14) – изплатената сума; забележка (15) – пояснителни бележки; отметка „празен документ“ (16) – в случай, че отметката присъства, данните не се печатат и се издава празен документ за попълване на ръка с попълнени единствено данните на фирмата/учреждението; отметка „копие“ (17) – за печат се потготвя само един екземпляр от документа; бутон „Съхрани“ (18) – запазва разходния ордер; бутон „Изчисти“ (19) – изтрива вече въведените данни в екрана за редакция; бутон „Печат“ (20) – потготвя документа за печат; бутон „Отказ“ (21) – отказва промените и затваря екрана.