Функционално описание на модулите в програмата

 

До всеки от модулите в програмата се достига като се натисне някой от бутоните в основния екран. Бутони, които в дясната си част имат и стрелка, сочеща надолу, при натискане на стрелката, отварят падащо меню, позволяващо избор на една или повече възможности.

 

1. Посетител – картотека ”Посетители”

 

    В основния екран на програмата (фиг.1) с бутон „Посетители“ се отваря картотеката (фиг. 2). От същия бутон, с натискане на стрелката в дясно, може да се отвори и екран „Редакция на посетител“ (фиг. 3).

 


Фиг. 2. Изглед на картотека “Посетители”

 

    Този екран позволява преглед на картотеката, търсене (по Име, Презиме, Фамилия, Карта № и Бележки) в записите, филтър по избрана група и показване на информация за активност на избран посетител. Екранът позволява лесен достъп до данните на всеки посетител, след като бъде избран.

 

1.1 Редакция на посетител

 

    При добавяне/редакция на посетител (Фиг. 3) се попълват три имена, карта, може да се избере група към която принадлежи посетителя, да се добавят снимка, информация за контакти и бележки.

 


Фиг. 3. Добавяне/редакция на посетител

 

2. Плащания

 

    В екран плащания (фиг. 4) се показват направените плащания от всеки посетител. Записите може да се филтрират по период – със ръчно задаване на периода по дати (от дата, до дата), или автоматично задаване – с използване на бутоните „Днес“, „Вчера“, „Тази седмица“ и „Този месец“; час – с въвеждане на начален и краен час; посетител и група. След ръчно въвеждане или избор на група, е небходимо натискането на бутон „Обнови“, за да се опресни информацията в таблицата.

 


Фиг. 4. Плащания

 

2.1. Редакция на плащане

 

    В екран редакция (фиг. 5) се избира посетител (от вече записаните, за който се отнася плащането), избира се пакет и се натиска бутон „Плати“. Всяко плащане има валидност, която представлява възможен период на ползване на заплатените посещения. Валидността, като стойност, се задава в дни в „Настройки“.

 


Фиг. 5. Редакция на плащане

 

3. Посещения

 

    В тази картотека (фиг. 6) се регистрират направените посещения по време, група и посетител. Подобно на екран плащания, тук също може да се филтрират записите по дата, час, посетител и група.

 


Фиг. 6. Екран „Посещения“

 

3.1. Добавяне на посещение

 

    При добавяне на посещение (фиг. 7), след избор на посетител, програмата пресмята заплатените до момента посещения (по валидност) и при разрешение за ползване се регистрира направено посещение, след натискане на бутон „Запис“. Възможна е проверка за активност на посетител с натискане на бутон „Информация“. Отваря се допълнителен екран „Детайлна информация за карта“ (фиг. 8), в който се виждат посещенията (платени, използвани, оставащи и пропуснати), събрани суми по плащания до момента; последна дата, сума, брой платени посещения и валидност на последно платените посещения. При отказ за регистриране на посещение, от същия екран, с натискане на бутон „Плащане“, се прави ново плащане, с което се разрешава посещение.

 


Фиг. 7. Регистриране на ново посещение

 


Фиг. 8. Екран „Детайлна информация за карта“

 

4. Анонимно посещение

 

    По същество обектите, които ще ползват програмата се предполага, че позволяват и анонимни посещения (фиг. 9) за нередовни клиенти. Тези посещения се отбелязват като единично плащане и направено посещение в един ден. За избор са възможни само пакети от едно посещение валидни за часовата зона в която се прави посещението.

 


Фиг. 9. Екран „Анонимно посещение“

 

5. Номенклатури

 

    Номенклатурите спомагат за правилната работа на програмата и в часност определят част от възможните ограничения.

 

5.1. Групи

 

    Групите се именоват и се използват за обобщаване на посетителите при търсене по основните (описани по-горе) картотеки.

 


Фиг. 10.Екран „Групи“

 

5.2. Часови зони – зониране

 

    Часовите зони са зоните, в които са разрешени даден тип посещения, тоест съответните посещения могат да се ползват само в указаните часове и техните изключения (фиг. 11).

 


Фиг. 11.Екран „Часови зони“

 

    Всяка зона е дефинирана твърдо с начален и краен час – интервал, който е валиден за всички дни от седмицата. В екран редакция (фиг. 12), освен описание на зоната, конкретно за всеки ден може да се направи изключение (фиг. 13), с което зоната може да се разшири или свие, в зависимост от това, дали изключението е с по-голям, или по-малък от дефинирания за зоната часови интервал.

 


Фиг. 12.Екран „Редакция на часова зона“

 


Фиг. 13.Добавяне/редакция на изключение

 

5.3. Ценоразпис

 

    Ценоразписът (фиг. 14) регламентира цени за ползване на определен пакет посещения и времето (по зона), в което посещенията могат да се ползват.

 


Фиг. 14.Екран „Ценова листа“

 

5.3.1. Редакция на ценови пакет

 

    Всеки пакет посещения (фиг. 15) се формира от брой посещения, обща цена за пакета, часова зона и описание. Както бе споменато по-горе, часовата зона определя, кога може да се ползва пакетът заплатени посещения.

 


Фиг. 15.Редакция на ценови пакет

 

6. Справки

 

    Справките позволяват водене на отчетност за активност на посетителите, посещаемост на обекта като цяло и реализирани приходи.

 

6.1. Справка „Плащания“

 

    Справката (фиг. 16) показва направените плащания за избран работен период и група, броя на платените посещения и натрупания оборот.

 


Фиг. 16.Справка „Плащания“

 

6.2. Справка „Посещения“

 

    Тази справка (фиг.17) отчита направените посещения по зададен работен период и група.

 


Фиг. 17.Справка „Посещения“

 

6.3. Детайлна справка

 

    Това е обобщаваща справка (фиг. 18) по посетители и карти към тях. Тук се показва състоянието на картата за всеки посетител; общо събраните суми по карти; платените, използвани, оставащи и пропуснати посещения; по последно плащане – платени посещения и събрана сума.

 


Фиг. 18.Екран „Детайлна справка“