ИС Заложна къща – каса

Модул каса отразява движението на паричния поток, с който заложанта къща работи. Потребителя има възможност да: задава начална каса, следи касовата наличност, отчита разходи, извършва основни операции с касата ( внасяне и изнасяне).

Касова наличност


Фиг. 20 Екран „Касова наличност“

Екрана отразява наличните касови средства.

Отчитане на разход


Фиг. 21 Екран „Вписване на разход“

Този екран, вписва направените от застъпилия оператор разходи. Записът отразява извършената операция по дата, оператор и сума.

Операции с касата


Фиг. 22 Екран „Операции с касата“

Операциите с касата са две – внасяне и изнасяне на сума от касата. Екрана позволява (1) внасяне в касата, (2) изнасяне от касата, (3) редакция, (4) изтриване, (5) показване/скриване на панела за бележките (4 на фиг. 22), (6) печат на списъка с операции и (7) изход от екрана (фиг. 23). Филтърът по дата позволява избор на записите само за избраната дата, бутоните (2)“днес“ и (3) „вчера“ задават като филтър днешна или вчерашна дата, (4) бутон „Обнови“ показва записите за избран ден в таблицата (фиг. 24). Възможно е ограничаване на достъпа (в меню „Настройки“).

 


Фиг. 23 Лента с бутони

Фиг. 24 Филтър по дата

 

Внасяне в касата – вписва направените от застъпилия оператор приходи. Записът отразява операцията с дата, сума и пояснителни бележки.


Фиг. 25 Внасяне в касата

 

Изнасяне от касата – вписва направените от застъпилия оператор разходи. Записът отразява операцията с дата, сума и пояснителни бележки.

 


Фиг. 26 Изнасяне от касата

Начална каса


Фиг. 27 Екран „Начална каса“

С този екран се задава началната каса за деня, необходима за работата на заложната къща (пресмятане на данни по справки и следене на общи суми по договори и придобити стоки). Касата се пресмята като остатък от натрупаните средства от предходните дни.