ИС Склад Бонус – начален екран

Това е началния екран на ИС Склад Бонус. От този екран има достъп до всички модули на програмата. В този екран, също, е поместен и работният списък с документи. От тук можете да организирате своята работа по документи и номенклатури, както и достъп до модул справки..

 

Структура на основния прозорец

 

Фиг. 2 Основен прозорец на ИС „Бонус“

 

Основният прозорец (фиг.2) се състои от следните елементи:

 1. Лента с бутони към основните модули (фиг.3)
 2. Меню „Системни“ (фиг.4)
 3. Меню „Документация“ (фиг.5)
 4. Филтър по периоди (фиг.6)
 5. Таблица с работните документи (фиг.7)
 6. Филтър по тип документ (фиг.8)

 

Лента с бутони към основните модули

 


Фиг. 3 Лента с бутони към основните модули

 

Лентата с бутони (фиг.3) предлага на потребителя лесен и бърз достъп до всеки от модулите в програмата. Някои от бутоните имат стрелка сочеща надолу, която се намира в дясната част на бутона. Това означава, че бутонът има присъединено падащо меню. При движение на мишката върху бутоните или присъединените към тях менюта, те променят цвета си в синьо – това е индикатор, че в момента показалецът на мишката е върху някой от бутоните или редовете на съответното меню.

 

Всеки от бутоните е представен накратко. За подробно описание работата на всеки бутон моля, следвайте линка, за да ви препрати на съответната страница.

 

 1. Модул „Справки“ – предоставя възможност за документиране работата на склада/магазина в който се използва програмата.
 2. Модул „Картотеки“ – дава достъп до падащо меню (фиг. 3.1) с картотеките, съдържащи данни за работа с основните модули на програмата.
 3. „Нов документ“ – отваря падащо меню (фиг. 3.2) към модул „Документи“. Това са документите, които отразяват дейността на склада/магазина.
 4. „Редакция“ – отваря форма за редакция на всеки от документите – доставки, продажби, производство и бракуване.
 5. „Плащания“ – това е бутонът, свързан с модул „Плащания“. Отваря се форма за проверка на надвзети/дължими суми и материали, в това число и готова продукция (в случай, че обекта се занимава с производствена дейност).
 6. „Фактури“ – извиква падащо меню (фиг. 3.3), свързано с модул „Фактури“. Позволява се осчетоводяване дейността на обекта.

 


Фиг. 3.1 Меню към модул „Картотеки“

 


Фиг. 3.2 Меню към модул „Документи“

 


Фиг. 3.3 Меню към модул „Фактури“

 

Меню „Системни“

 


Фиг. 4 Меню „Системни“

 

Меню системни (фиг. 4) представлява инструмент за достъп до настройките в програмата. Менюто съдьржа в себе си следните точки:

 

 1. „Информация за потребител“ – предоставя информация за потребителя, съдържаща се в закупения лиценз.
 2. „Настройки“ – съдържа настройки за печат и ДДС ставка.
 3. „Смяна на парола“ – показва прозорец за смяна на паролата за достъп в случай, че е зададено да се ползва такава.
 4. „Потребителски права“ – показва прозорец за установяване на правата зо достъп до различни места в системата.
 5. „Изход от защитена зона“ – при използване на парола за достъп до някое от местата, в които достъпът е ограничен, след приключване на работа, се излиза от защитената зона, с цел невъзможност на други лица.
 6. „Лиценз за мрежа“ – използва се при работа с няколко работни машини в мрежа (ако има мрежов лиценз, тази точка е активна)
 7. „Архиви“ – отваря подменю за избор на операция по архивиране/възстановяване на работната база данни.

 

Меню „Документация“

 


Фиг. 5 Меню „Документация“

 

Менюто (фиг. 5) съдържа:

 1. „За програмата“ – информация за произхода на програмата.
 2. „web Страница“ – препратка към началото на този интернет сайт.
 3. „Помощна информация“ – осигурява достъп до свързаната помощна информация (ако има свързана помощна документация, тази точка е активна).

 

Филтър по периоди

 


Фиг. 6 Филтър по периоди

 

Филтърът по период (фиг. 6) позволява избор на работен период за списъка с документи. Възможна е комбинация от този и филтъра, описан по-долу

 

Елементи на филтъра

 1. Поле за въвеждане на начална дата за избрания период – с това поле се задава началото на периода, за който потребителят желае да филтрира създадените вече документи.
 2. Поле за въвеждане на крайна дата за избрания период – с това поле се задава край на периода, за който потребителят желае да филтрира създадените документи.
 3. Бутон „Днес“ * – с натискането на този бутон, в двете полета за въвеждане автоматично се зарежда днешна дата.
 4. Бутон „Вчера“ * – с натискането на този бутон, в дветре полета за въвеждане автоматично се зарежда вчерашна дата.
 5. Бутон „Тази седмица“ * – задава като начало и край за периода – началото и края на текущата седмица.
 6. Бутон „Този месец“ * – дефинира като начало и край – началото и края на текущия месец.
 7. Бутон „Обнови“ – опреснява информацията в таблицата с документи (описана по-долу)

* – С използването на тези бутони, датите в полетата се попълват автоматично. Документите в таблицата също се обновяват автоматично.

 

Начин на работа

Начините за на работа с филтъра по периоди са два: Ръчен и Автоматичен.

Ръчно въвеждане: При ръчното въвеждане се работи, както следва – придвижете показалеца на мишката върху първото поле за редакция и натиснете в лявата част на полето левия бутон на мишката. След което ще видите мигащ курсор в полето, както и част или цялата дата, намираща се в полето вече маркирана. С клавиатурата въведете необходимата дата (Например 12.05.2007 – 12 Май 2007). След като сте се убедили, че всичко е наред с това поле, може да преминете към следващото с натискане на клавиш „Tab“ или като придвижите по вече описания начин мишката до другото поле и въведете в него втората дата. При вече зададени дати на филтъра, остава само да се натисне с мишката бутон „Обнови“ – информацията в таблицата с документи трябва да се обнови.

 

Автоматично въвеждане: При този начин на работа е необходимо да се натисне само един бутон – „Днес“, „Вчера“, „Тази седмица“ или „Този месец“. За целта предвижете показалеца на мишката върху съответния бутон и натиснете левия бутон на мишката. Ще забележите, че в двете полета за въвеждане има вече попълнени новите дати и списъкът с докумнети в таблицата се е обновил.

 

Таблица с работните документи

 

Таблицата съдържа информация за създадените документи.

 


Фиг. 7 Таблица с работните документи

 

Елементи на таблицата – освен стралката с № 1, всички останали елементи са колони.

 1. Стрелка сочеща надясно – тя е указател за това, кой е избраният документ в момента (при създаване на нов документ или редакция този указател се променя в „I“ – римско 1)
 2. „Док. №“ – пореден номер на документа, назначен при създаването му.
 3. „Документ“ – тип на документа – „Доставка“, „Продажба“, „Производство“ и „Бракуване“.
 4. „Контрагент“ – показва контрагента, ако документа е „Доставка“ или „Продажба“
 5. „Бележки“ – колоната съдържа бележките, които потребителят е въвел към даден документ.
 6. „Падеж“ – падежът е датата, на която е направено плащането, или е получена/предадена стоката/материалите.

 

Филтър по тип документ


Фиг. 8 Филтър по тип документ

 

Филтърът (фиг. 8) се използва за филтриране на създадената документация по тип. Може да се комбинира с филтъра описан по-горе.  Активира се, след като показалецът на мишката е върху някой от етикетите и с левия бутон на мишката се „щрака“ върху съответния етикет. Етикетите на филтъра са:

 

 1. „Всички“ – обновява таблицата с документити за всички типове документи.
 2. „Доставки“ – филтрира само документите, свързани с доставка.
 3. „Производство“ – показва документите, свързани с производствена дейност.
 4. „Продажби“ – изважда в таблицата с документите само тези, свързани с продажба.
 5. „Брак“ – показва само документите за бракуване на стоки/материали.