ИС Склад бонус – номенклатури,стоки

Модул „Стоки“ (фиг.46) – картотекира артикулите на обекта; записва ги по категория, баркод, код, название, мярка; имавъзможност за следене наличността в справка и завеждане в справка амбалаж.

 


Фиг. 46 Екран „Стоки“

 

При работа с картотеката потребителят има достъп до:

 

  1. Лента с бутони – съдържа бутоните даващи достъп до цялата функционалност на картотеката (фиг. 47).
  2. Инструмент за търсене – търси по въведени данни в таблицата с артикулите (фиг. 48).
  3. Филтър – позволява филтриране на артикулите според техния тип (фиг. 49).
  4. Таблица с въведени артикули – съдържа основни данни за въведените артикули (фиг. 50).

 


Фиг. 47 Лента с бутони

 

В тази лента са поместени бутоните „Нов“ (1) – отваря допълнителна част за добавяне/редакция с празни полета за попълване на данните (фиг. ?,?); „Редакция“ (2) – отваря частта за редакция с вече попълнени данни (фиг. ?); „Изтриване“ (3) – показва екран за потвърждение и изтрива избран запис; „Панел за търсене“ (4) – показва и скрива инструмента за търсене; „без филтър“ (5) – използва се за да изчисти вече зададен филтър за категория на артикул; „Печат“ (6) – разпечетва картотеката; „Изход“ (7) – затваря картотеката.

 


Фиг. 48 „Търсене в картотеката“

 

Инструмента за търсене се състои от поле за въвеждане на критерий (1) по който ще се търси – При въвеждане на текст в полето инстумента търси автоматично измежду данните в таблицата въведеното; бутон „Търси“ (2) – започва търсенето отначало; „Търси следващ“ (3) – намира следващи записи с подобно съдържание.

 


Фиг. 49 Филтър;

 

Филтъра намаля броя на показваните резултати с помощта на поле за избор (1) – избира категория от вече въведени; бутон  „Обнови“ (2) –  обновява информацията в таблицата с въведени артикули според избраната категория.

 


Фиг. 50 Таблица с въведени артикули

 

Показва:  Показалец за ред (1) – сочи избран ред; Категория (2) – избраната категория; Баркод (3) – баркод на артикула; Код(4) – въведения код; Название (5) – наименование на артикула; Прод. цена (6) – единична продажна цена по подразбиране (цената може да се смени при попълване на документ за продажба или доставка); Осн. мярка (7) – основна мярка на артикула; Втор. мярка (8) – вторична мярка на артикула задава се при артикули с повече от една мярка (например метър и килограм); Амбалаж (9) – показва дали артикула ще се отрази в справка „Амбалаж“; В спр. „Наличност“ (10) – отразяване в справка по наличности.

 

Добавяне/редакция на артикул

 

В този режим активна е само частта именована „Данни за артикула“, всички останали бутони, полета и таблици са неактивни! Въвежда се най-необходимата за артикула информация.

 


Фиг. 51 Добавяне-редакция на артикул

 

Всеки артикул се описва с: Категория код (1) – код на категория (избира се от създадените категории); Категория наименование (2) – попълва се автоматично при избран код, или е необходимо да се избере; Баркод (3) – попълва се баркод; Код (4) – попълва се автоматично, може да бъде променен по желание; Наименование (5) – наименование на артикула; Продажна цена (6) – единична цена; Основна мярка (7) – базова мярка на артикула; Селектор за наличие на вторична мярка (8) – включва или изключва употребата на вторична мярка; Вторична мярка (9) – избира се вторична мярка от въведени; Следене наличност (10) – определя дали артикула ще присъства в справка „Наличност“; Амбалаж (11) – определя присъствието на артикула в справка „Амбалаж“.