ИС Склад бонус – плащания

Модул „Плащания“ (фиг.65) – отразява задълженията в стока/пари от и към обекта. Освен, че чисто информативно се показват натрупаните задължения, във всеки един момент е възможно да се направи погасяване на натрупани задължения в стока/пари (фиг. 66) и вземания в стока/пари(фиг. 67).

 


Фиг. 65 Екран „Вземания и задължения“

 


Фиг. 66 Екран „Задължения“

 


Фиг. 67 Екран „Вземания“

 

При погасяване на вземане или задължение от и към обекта, е възможно пълно или частично погасяване на количеството стока или натрупаната сума.