ИС Склад бонус – системни

Меню „Системни“, съдържа настройките и някой важни системни функции в програмата.

Информация за потребител


Фиг. 94 Екран „Информация за потребител“

В този екран се съдържа информацията за обекта според издадения лиценз на програмата. При промяна на фирмените данни, е необходимо да се издаде нов лиценз. За целта трябва да се свържете с дистрибутора от който сте закупили лиценза.

Настройки


Фиг. 95 Екран „Настройки“

тук са поместени настройките за печат на фактури и данъчна ставка. В настройките за печат са включени възможности за печат на два типа бланки (цяла и половинка), също така може да се определят броя копия за печат (едно или две).

Смяна на парола


Фиг. 96 Екран „Смяна на парола“

Употребата на парола се налага в случаите, когато до програмата могат да имат достъп неоторизирани лица. За целта, оператора на програмата активира парола за достъп. Смяната на паролата е наложителна, когато паролата по един или друг начин е попадната в неоторизирано лице или в случай, че е парола по подразбиране.

Потребителски права


Фиг. 97 Екран „Настройки на права за достъп.“

В този екран се определят местата, за които е необходим оторизиран достъп с парола. Срещу всяко от правата има квадратче, което е индикатор за активност на съответното ограничение (ако квадратчето е в червен цвят, то съответното ограничение е активно; при необходимост от активиране на някое от правата щракнете в съответното квадратче). След промяна на ограниченията е необходимо те да бъдат записани с бутон „Запис“, преди да излезете от екрана.

Изход от защитена зона

Тази опция се използва в случай, че оператора на програмата не е оторизиран да има достъп до някой от зоните в „Потребителски права“. Тогава оторизирано лице може да извършва необходимата интервенция до определените места с ограничен достъп, след въвеждане на парола за достъп до определено място с дефинирано ограничение в програмата, се получава достъп до т.нар. „Защитена зона“. Това означава, че веднъж въведена паролата за достъп до съответното място, ако не се излезе от зоната всеки ще има достъп до там. Това налага използването на изход от защитената зона, с цел предотвратяване достъпа на неоторизирани лица.

Лиценз за мрежа

Лиценза за мрежа се закупува с цел работа на няколко машини с прграмта в режим на мрежов достъп. Менюто става активно при наличието на такъв лиценз.

Архивиране


Фиг. 98 Екран за избор на място за архива

 


Фиг. 99 Екран за успешно направен архив

 

Функцията се използва за архивиране на работните данни в програмата. Възможни са два начина за направата на архив. Първия създава архива в място по подразбиране (папка/директория Backup в папката/директорията на програмата), втория дава възможност за избор на мястото където ще се съхрани архива (фиг. 98). След изпълнението се генерира информация за направения архив (фиг. 99).

 


Фиг. 100 Екран „Възстановяване на данни от архив.“

 


Фиг. 101 Успешно завършване на възстоновяване.

 

Възстановяването се използва, при нужда от зареждане на стари данни с цел справки по тях. За целта се прави избор на направен архив по дата и час (фиг. 100). При успешно възстановяване на архива се показва съобщение за успешно приключване (фиг. 101).