ИС Склад бонус – фактуриране

Модул „Фактуриране“ (фиг.52) – показва информация за издадените фактури, позволява търсене и филтриране на данните по зададени критерии и тип на издадените фактури. Отпечатва готовите фактури. Има възможност за определяне на броя копия и броя фактури на лист в „Настройки“.

 


Фиг. 52 Екран Фактури

 

В екран Фактури можете да:

 

  1. създадете, промените или изтриете фактура; отворите/затворите панела за търсене; откажете зададен филтър; разпечатите картотеката или я затворите. Всичко това става като се използва лентата с бутони (фиг. 53).
  2. търсите стойност по Номер, Клиент, ИН/ЕГН във вече създадените фактури (фиг. 54).
  3. зададете филтър за таблицата с издадени фактури по Период, Клиент, ИН/ЕГН (фиг. 55).
  4. филтрирате издадените фактури по тип (фиг. 56).

 


Фиг. 53 Лента с бутони

 

На лентата са разположени бутоните: Нов (1) – добавя нова фактура и я отваря за редакция; Редакция (2) – отваря съществуваща фактура за редакция (за повече информация тук); Изтриване (3) – след потвърждение изтрива избрана фактура;  Показване/скриване на панела за търсене (4) – използва се за да покаже/скрие панела за търсене; Премахване на филтър (5) – изчиства зададеният филтър по период, Клиент или ИН/ЕГН; Печат (6) – потготвя картотеката за печат;  Изход (7) – затваря картотеката.

 


Фиг. 54 „Панел за търсене“

 

С панела за търсене се работи както следва: избира се Номер, Клиент или ИН/ЕГН от полето за ибор на критерий (1); попълва се търсената стойност в полето за стойност (2) и се натиска бутон „Търсене“, при което ако има запис съдържащ въведената или съдържащ такъв род информация показалецът в таблицата с изададени фактури се мести на него; при липса на такъв запис д долния десен ъгъл на екрана се появява съпбщение, че такъв запис не е намерен; при намиране на един запис със зададен критерий за търсене, бутон „Следващ“ става активен и с негова помощ може да се търсят още записи с подобна стойност и такъв критерий за търсене.

 


Фиг. 55 Филтър по периоди

 

Филтъра по период позволява избор на работен период за списъка с фактури. Възможна е комбинация от този и филтъра описан подолу. При работа с филтъра се задават Начална дата (1), Крайна дата (2) – използват се за маркиране срока на периода (начало-край); същият срок може да бъде избран и с бутоните „Днес“ (5), „Вчера“ (6), „Тази седмица“ (7) или „Този месец“ (8). Съответно всеки от бутоните подсказва за дефинираните начало и край на избрания период, при използването им данните в таблицата се обновяват автоматично. Възможно е и филтриране по Клиент (3) и ИН/ЕГН (4) съгласно избраните в полетата стойности.  При ръчно въвеждане в кое да е от полетата  1, 2, 3 или 4 е небходимо натискането на бутон "Обнови" за да се обновят записите в таблицата с издадени фактури.

 


Фиг. 56 Филтър по тип на фактурата

 

Филтъра по тип позволява филтриране на фактурите в таблицата с въведенеи фактури според избрания тип за филтриране. Съответното филтриране при избор с мишката на съответен филтър 1, 2, 3 или 4 данните в таблицата с издадени фактури се обновяват автоматично.

Добавяне/редакция на фактура

 


Фиг. 57 Екран добавяне/редакция на фактура.

 

В този екран се попълва цялата необходима за фактуриране информация и за издаването на фактура. Всяка фактура се състои от заглавна част (1) (фиг. 58), информация за дистанционна продажба (2) (фиг. 59), таблица с фактурирани стоки/услуги (3) (фиг. 60) и допълнителна информация към фактурата (6)- (фиг. 61, 62, 63). Този екран разполага и с възможности за добавяне (5) или изтриване (4) на редове от таблицата (3), както и печат само на копие към избрана фактура (7).

 


Фиг. 58 Заглавна част на фактура

 

Като заглавна част, всяка фактура съдържа: (1), дата (2), населено място (3), статус на фактурата (4) (позволява избор между издадена, чакаща и анулирана), отметка за известие (5), тип на известието (6) (кредитно или дебитно), номер на фактура към която е известието (7), дата на фактурата, към която е известието (8), клиент на който се издава фактурата (9), ИН за фирми или ЕГН за физически лица (10), ИН по ЗДДС (11), населено място по регистрация (за фирми) или местоживеене (за физически лица) (12), адрес по регистрация (за фирми) или местоживеене (за физически лица) (13), МОЛ (за фирми) (14).

 


Фиг. 59 Информация за дистанционна продажба

 

Тази част се въвежда само в случаите, когато получателят е в друга държава, и за него важат други данъчни ставки. Попълват се ЕИК/VAT на получателя (1), ставка/ДДС (2) и стойност (3).

 


Фиг. 60 Таблица с фактурирани стоки/услуги

 

Таблицата съдържа: указател за ред (1) – показва избрания ред, номер (2), стока/услуга (3), мярка (4), количество (5), единична цена (6), цена (7) – показва крайна цена формирана като сума равна на количеството по единичната цена за избраната стока/услуга, описание на сумите по фактурата (8), суми по фактурата (сума без ДДС, ДДС и ОБЩО) – (9).

 


Фиг. 61 Данни за съставил/получил

 

Към съставил получил се описват: Съставил (1), Получил (2), дата на данъчното събитие (3) {1, 2 и 3 са задължителни за попълване!}, пълномощно номер (4) и дата (5) – попълват се в случай, че упълномощено лице получава фактурата, ЛК № (6); МВР (7) и издаедна на (8) – използват се ако фактурата се получава от физическо лице, начин на плащане (9, 10), информация за сметка (при превод по банков път) – (11, 12, 13).

 


Фиг. 62 Данъчна ставка

 

По подразбиране данъчната ставка се въвежда в „Настройки“, тук тя се показва и може да бъде променена при необходимост. Данъчната ставка се показва в таблицата със стоки/услуги за фактуриране под номер 8 в частта за ДДС като стойност в проценти. При промяна на данъчната ставка стойността в таблицата се обновява автоматично и се пресмята стойността за ДДС, както и крайната стойност по фактурата.

 


Фиг. 63 ДДС/Обстоятелства

 

Обстоятелствата по ДДС ставката са извънредни случай, в които: ставката отпада (1) , изисква се при определени обстоятелства от получателя (2 и 3 – попълва се основанието) или се променя според законите на ЕС (4 и 5 – попълват се обстоятелства за вътрешнообщностна доставка ако стоката е превозно средство).

 


Фиг. 64 Печат на фактура

 

При печат на фактура може да се разпечати и само копие, при необходимост от допълнителни копия към вече издадена фактура (фиг. 57 под номер 7).