ИС Склад Бонус – документи

Програмата позволява документиране на дейността на обслужвания обект. С наличните документи се отразява работата на обекта в различните изпълнявани от него дейности.

 

Налични документи:

 

 • „Доставка“; – обработва всички доставки преминали през склада/магазина и ги завежда документално.
 • „Продажба“ – документира направените продажби.
 • „Производство“ – отразява произведената продукция.
 • „Бракуване“

 

МОДУЛ ДОСТАВКА

Модул „Доставки“ (фиг.9) – завежда доставките според техния доставчик и стоките, включени в доставката. Тук можете да създадете документ за доставка в ИС Бонус. Чрез документ за доставка се осъществява вписване на стока в склада.

 


Фиг. 9 Екран Доставка

 

Елементи на доставката:

 

 1. Панел „Доставка“ – съдържа основна информация за документа, доставчика и забележка, ако има въведена (фиг. 10).
 2. Панел „Съдържание“ – позволява описание на стоките (със и без категории) към доставката, техните цени и отстъпки, както и доставените количества (фиг. 11).
 3. Таблица с добавените в доставката стоки (фиг. 12) – показва съдържанието на доставката за всеки от добавените в „Съдържание“ артикули.
 4. Падеж – показва датата на плащането, общата сума за плащане, изплатеното до момента и разликата.
 5. Бутон „Разписка“ – издава разписка при необходимост (фиг. 13).

 


Фиг. 10 Доставка – панел „Доставка“

 

В панел „Доставка“ влизат следните данни: № и дата на доставката (1) – задават се автоматично при отваряне на прозореца. При необходимост може да се променят по желание; Код и наименование на доставчика (2) – избират се от вече зададени контрагенти, като измежду тях се филтрират само доставчиците; Бутон „Редактиране на контрагент“ (3)  – отваря форма за редакция и добавяне на контрагенти (модул „Клиенти“). Използва се при небходимост от добавяне на нов контрагент, за да не се налага смяна на екран доставки; Забележка (4) – използва се за добавяне/редакция на забележки към доставката.

 


Фиг. 11 Доставка – панел „Съдържание“

 

Панел „Съдържание“ се състои от: Категория (код и наименование) (1) – избира се категория от вече създадени; Артикул (код и наименование) (2) – задава код и наименование на стока/артикул; Бутон „Редактиране на стоките“(3) – добавя нова стока към наличните(модул „Стоки“); Баркод (4) – съдържа баркода на стоката; Цена/ед. мярка (5) – доставна цена на стоката; Отстъпка (6) – задава отстъпка в доставната цена; Бутон „Последна отстъпка“ (7) – при натискане попълва последната задавана отстъпка за този артикул, ако стойността е 0; Количество (8) – декларирано количество за доставяне; Взето (9) – количеството получено при доставката.

 


Фиг. 12 Доставка – таблица с включените стоки/артикули;

 

Таблицата с включените стоки/артикули показва: Тип операция (1) – показва операцията която се извършва от гледна точка на склада/магазина; Категория (2) – наименование на катогорията, към която е стоката/артикула; Артикул (3) – наименование на стоката артикула; Единична цена (4) – доставна цена на стоката/артикула; Количество (5) – декларирано количество за доставяне; Мярка (6) – мярка на стоката/артикула; Взето (7) – получено количество при доставката; Отстъпка (8) – отстъпка в доставната цена; Сума (9) – крайна сума за плащане след отстъпката; Допълнително количество (10) – количество по вторична мярка; Допълнителна мярка (11) – показва допълнителната мярка присъединена към стоката.

 


Фиг. 13 Печат на разписка за доставка
МОДУЛ ПРОДАЖБА

Модул „Продажби“ (фиг.14) – регистрира документите за продажби според техния купувач и стоките, включени в продажбата. Тук можете да въведете нова продажба или изнасяне на стока от магазина/склада и да разпечатате съответно фактура или стокова разписка.


Фиг. 14 Екран Продажби

Попълване на документ за продажба:

 1. Панел „Продажба“ – съдържа основна информация за документа, купувача и забележка, ако има въведена (фиг. 15).
 2. Панел „Съдържание“ – позволява описание на стоките (със и без категории) към продажбата, техните цени и отстъпки, както и продадените количествата (фиг. 16).
 3. Таблица с добавените в продажбата стоки (фиг. 17) – показва съдържанието на продажбата, за всеки от добавените в „Съдържание“ стоки/артикули.
 4. Падеж – показва датата на плащането, общата сума за плащане, изплатеното до момента и разликата.
 5. Бутон „Печат“ – отваря падащо меню за избор на печат на стокова разписка (фиг. 18) или фактура (фиг. 19).
 6. Бутон „Амбалаж“ – отваря екран Амбалаж за добавяне/редакция на съпровождащия продажбата амбалаж.

Фиг. 15 Продажба – панел „Продажба“

Панел „Продажба“ съдържа следните данни: № и дата на продажбата (1) – задават се автоматично при отваряне на прозореца. По желание може да се променят; Код и наименование на купувача (2) – избират се от вече зададени контрагенти, като измежду тях се филтрират само купувачите; Бутон „Редактиране на контрагенти“ (3) – отваря форма за редакция и добавяне на контрагенти (модул „Клиенти“). Използва се при необходимост от добавяне на нов контрагент, за да не се налага смяна на екран „Продажби“; Забележка (4) – използва се за добавяне/редакция на забележки към доставката.


Фиг. 16 Продажба – панел „Съдържание“

Панел „Съдържание“ се състои от: Категория (код и наименование) (1) – избира се категория от вече създадени; Артикул (код и наименование) (2) – задава код и наименование на стока/артикул; Бутон „Редакртиране на номнклатура“ (3) – добавя/редактира нова стока към наличните (модул „Стоки“); Баркод (4) – съдържа баркода на стоката; Цена/ед. мярка (5) – продажна цена на стоката; Бутон „Вземи цена от номенклатура“ (6) при натискане попълва зададената по подразбиране цена в номенклатура „Стоки“, ако стойността е 0; Отстъпка (7) – задава отстъпка в доставната цена; Бутон „Последна отстъпка“ (8) – при натискане попълва последната задавана отстъпка за този артикул, ако стойността е 0; Количество (9) – декларирано количество за продажба; В склада има (10) – информира за наличното количество на съответната стока/артикул в склада. Взето (11) – количеството получено от купувача.


Фиг. 17 Продажба – таблица с включените стоки/артикули;

Таблицата с включените стоки/артикули показва: Тип операция (1) – показва операцията която се извършва от гледна точка на склада/магазина; Категория (2) – наименование на катогорията, към която е стоката/артикула; Артикул (3) – наименование на стоката артикула; Единична цена (4) – доставна цена на стоката/артикула; Количество (5) – декларирано количество за доставяне; Мярка (6) – мярка на стоката/артикула; Взето (7) – получено количество при доставката; Отстъпка (8) – отстъпка в доставната цена; Сума (9) – крайна сума за плащане след отстъпката; Допълнително количество (10) – количество по вторична мярка; Допълнителна мярка (11) – показва допълнителната мярка, присъединена към стоката.


Фиг. 18 Печат на стокова разписка

Фиг. 19 Изготвяне на фактура

За подробности по фактурирането, виж Фактуриране

Амбалаж

След отваряне на екран амбалаж (фиг. 20) се добавя, променя или изтрива амбалажа към стоките/артикулите.


Фиг. 20 Екран Амбалаж

Попълване на документ за амбалаж

 1. Додавяне, изтриване или редакция на Амбалаж (фиг. 21)
 2. Таблица със заведения амбалаж (фиг. 22)

Фиг. 21 Добавяне, изтриване или редакция на Амбалаж

При добавяне на ред от таблицата с амбалаж се въвеждат: Категория (код и наименование) (1) – избира се от вече въведени; Артикул (код и наименование) (2) – избира се от въведени като амбалаж артикули; Количество (3) – попълва се заявено количество амбалаж; Взето (4) – количеството се попълва автоматично, но при необходимост може да бъде променено.


Фиг. 22 Таблица със заведения амбалаж

Таблицата показва: Типа на операцията (1) – операцията извършвана от гледна точка на склада; Категория (2) – наименование на избраната категория; Артикул (3) – наименование на избрания артикул; Количество (4) – стойност на въведеното количество; Мярка (5) – мярка на добавения амбалаж.

 

МОДУЛ ПРОИЗВОДСТВО

Модул „Производство“ (фиг.23) – отразява какви са вложените материали в процеса на производство, както и типа/количеството на крайния продукт/и. ИС Бонус позволява водене на документи за производство от гледна точка на склад, отчитат се изнесените от склада материали и произведената с тях продукция.

 


Фиг. 23 Екран Производство

 

Попълване на документ за производство:

 

 1. „Производство“ – съдържа основна информация за документа (№ и дата) и забележка, ако има въведена (фиг. 24).
 2. „Вложени материали“ – описва стоките (със и без категории) към доставката, техните цени и количества, показва наличното количество в склада (фиг. 25).
 3. Таблица с вложените матераили – показва вложените в производството материали (фиг. 26).
 4. „Произведена продукция“ – описва произведената продукция по категория и наименование (фиг. 27).
 5. Таблица с произведената продукция – показва произведената продукция (фиг. 28).

 


Фиг. 24 „Производство“

 

„Производство“ включва: № на документа (1) и дата на документа (2) – задават се автоматично при отваряне на прозореца. При необходимост може да се променят по желание; Забележка (3) – използва се за добавяне/редакция на забележки към документа.

 


Фиг. 25 „Вложени материали“

 

„Вложени материали“ – попълват се: Категория (код и наименование) (1) – избира се категория от вече създадени; Артикул (код и наименование) (2) – задава код и наименование на стока/артикул; Бутон „Редактиране на номенклатура“(3) – добавя нова стока към наличните(модул „Стоки“); Цена/ед. мярка (4) – цена на заготовката; Количество (5) – количество заготовка; В склада има (6) – налично количество в склада.

 


Фиг. 26 Таблица с вложените материали;

 

Таблицата с вложените материали показва: Тип операция (1) – показва операцията, която се извършва от гледна точка на склада/магазина; Категория (2) – наименование на катогорията, към която е стоката/артикула; Артикул (3) – наименование на стоката артикула; Единична цена (4) – цената на единица заготовка; Количество (5) – количество заготовки, включени в производството; Мярка (6) – мярка на стоката/артикула.

 


Фиг. 27 Произведена продукция

 

„Произведена продукция“ – попълват се: Категория (код и наименование) (1) – избира се категория от вече създадени; Артикул (код и наименование) (2) – задава код и наименование на стока/артикул; Бутон „Редактиране на номенклатура“(3) – добавя нова стока към наличните(модул „Стоки“); Количество (4) – количество произведен продукт.

 


Фиг. 28 Таблица с произведената продукция

 

Таблицата с произведената продукция: Тип операция (1) – показва операцията, която се извършва от гледна точка на склада/магазина; Категория (2) – наименование на катогорията, към която е стоката/артикула; Артикул (3) – наименование на стоката артикула; Количество (4) – количество произведени артикули; Мярка (5) – мярка на артикула.

МОДУЛ БРАКУВАНЕ

 

Модул „Бракуване“ (фиг.29) – регистрира бракуваните стоки и материали.

 


Фиг. 29 Екран Бракуване

 

Попълване на документ за бракуване:

 

 1. „Бракуване“ – съдържа основна информация за документа (№ и дата) и забележка, ако има въведена (фиг. 30).
 2. „Съдържание“ – описва стоките (със и без категории) към документа, тяхната цена и количество, показва наличното количество в склада (фиг. 31).
 3. Таблица с бракуваните матераили – показва бракуваните стоки и материали (фиг. 32).

 


Фиг. 30 „Бракуване“

 

„Бракуване“ включва: № на документа (1) и дата на документа (2) – задават се автоматично при отваряне на прозореца. При необходимост може да се променят по желание; Забележка (3) – използва се за добавяне/редакция на забележки към документа.

 


Фиг. 31 „Съдържание“

 

„Съдържание“ – попълват се: Категория (код и наименование) (1) – избира се категория от вече създадени; Артикул (код и наименование) (2) – задава код и наименование на стока/артикул; Бутон „Редактиране на номенклатура“(3) – добавя нова стока към наличните(модул „Стоки“); Цена/ед. мярка (4) – единична цена на стоката/материалите; Количество (5) – количество бракувани стоки/материали; В склада има (6) – налично количество в склада.

 


Фиг. 32 Таблица с бракуваните материали;

 

Таблицата с бракуваните материали показва: Тип операция (1) – показва операцията, която се извършва от гледна точка на склада/магазина; Категория (2) – наименование на катогорията, към която е стоката/артикула; Артикул (3) – наименование на стоката артикула; Количество (4) – количество бракувани материали; Мярка (5) – мярка на артикула.